Allmäna villkor

För försäljning till kommersiella kunder


Jag. Uppkomst av leveranskontrakt; tillämpningar av dessa allmänna villkor

 1. Avtal med kunder uppstår vid mottagande av Tsurumi av den skriftliga eller muntliga beställningen från kunden och godkännande av Tsurumi. Acceptering sker i allmänhet genom förhandsvisande av en orderbekräftelse/faktura men kan ske genom själva leveransen.
 2. Leverans görs av oss uteslutande i enlighet med dessa leveransvillkor. Deras ansökan om efterföljande rättsförhållanden är också överens om. Vid leverans med fraktsedel i de fall där det på grund av leveransens brådska inte är möjligt att utfärda en orderbekräftelse, gäller dessa villkor även om de redan är kända för kunden från tidigare leveranser.
 3. Kundens villkor är inte bindande för oss oavsett om de överensstämmer med eller strider mot dessa villkor och även om beställningen är baserad på dem och vi inte uttryckligen bestrider deras innehåll. De är bara effektiva om vi känner igen dem skriftligt.

II. Deklarationer; omfattning av varor och tjänster som ska tillhandahållas

 1. Mått, illustrationer, utkast/ritningar, KW-data och andra prestandadata är endast bindande i utförande om detta uttryckligen skriftligen bekräftas. Dessa och hänvisningar till DIN-krav, litteratur, kataloger etc. utgör dessutom kvalitets- och hållbarhetsgarantier endast om de uttryckligen beskrivs som "garanti". Detta gäller på motsvarande sätt för leveransgarantier.
 2. Vi har rätt att göra delleverans av varor eller tjänster och avvika från överenskomna varor eller tjänster i den utsträckning som kunden rimligen kan förväntas acceptera detta.

III. Industriell äganderätt

 1. Vi reserverar oss för titel och upphovsrätt till illustrationer, modeller, produktbeskrivningar och andra dokument; de får lämnas ut till tredje part endast med vårt uttryckliga skriftliga samtycke och måste omedelbart returneras till oss på begäran.

IV. Priser

 1. Våra priser gäller från lager Sverige, plus frakt och mervärdesskatt enligt lagstadgad taxa.

V. Leveranstid

 1. Leveransdatum och -tider är ungefärliga såvida de inte uttryckligen beskrivs som bindande. En leveranstid uttryckt i dagar, veckor eller månader börjar så snart parterna har kommit överens om alla detaljer med avseende på beställning och utförande av beställningen.
 2. Leveranstiden anses vara uppfylld om försändelsen, driftklar, inom avtalad leverans- eller prestationstid har avståtts för avsändning eller avhämtning. Om leverans till mottagaren försenas av skäl som kan hänföras till Kunden, anses leveranstiden vara uppfylld vid anmälan om beredskap för leverans inom avtalad tid.
 3. Om vi hindras från att fullgöra våra åtaganden genom oförutsebara incidenter av force majeure eller andra incidenter som uppstår bland vår leverantör utan att det är vår eller våra leverantörers fel som kan hänföras till oss, och sådana incidenter gör det svårt eller tillfälligt omöjligt för oss för att överhuvudtaget leverera eller på rimliga ekonomiska villkor förlängs leveranstiden med en skälig period. Ovannämnda incidenter av force majeure och andra incidenter inkluderar till exempel oundvikliga affärsstörningar, trafik- och kommunikationsstörningar av alla slag, krig, fientlighetshandlingar, oundvikliga svårigheter att få tillgång till material eller energi, oundvikliga transportförseningar, strejker, motiverade lockouter , officiella dekret, efterföljande ändring av beställningen, underlåtenhet att i god tid inhämta officiella eller andra godkännanden som krävs från tredje part för utförande av leverans, eller nödvändig dokumentation eller Kundinformation som krävs för utförande och som begärs i god tid från tredje part eller Kunden eller lämplig auktoritet och avbrott i leveransen från våra leverantörer. Om fullgörandehindret varar i mer än tre månader har vi och Kunden rätt att frånträda avtalet för den del av avtalet som ännu inte fullgjorts vid denna tidpunkt. I den utsträckning som, i enlighet med ovannämnda fall, mängden varor som är tillgängliga för oss är otillräckliga för att tillfredsställa alla våra kunder, har vi rätt att efter vårt eget rimliga gottfinnande minska alla våra leveransåtaganden; utöver detta är vi befriade från våra leveransförpliktelser.
 4. Om leveransen eller överlämnandet av varor försenas på kundens begäran eller av andra skäl som kan hänföras till kunden (acceptansförbud), kan lagringskostnader debiteras kunden två veckor efter överenskommet leveransdatum och faktiskt beredskap för avsändning med en hastighet av 0,5 % av fakturabeloppet för varje månad eller delmånad; lageravgiften kommer att begränsas till 5 % av fakturabeloppet. De angivna procentsatserna är villkorade av att faktiska lagringshastigheter uppstår, vilka kan vara högre eller lägre. Vid försummelse av acceptans har vi dessutom rätt att - efter att ha tillåtit en rimlig frist utan effekt - förfoga över leveransföremålet för andra ändamål och att leverera till kunden vid ett motsvarande senare tillfälle.

VI. Förpackning; avsändande; överföring av risk

 1. I avsaknad av ett uttryckligt avtal om motsatsen, är förpackning och leveranssätt efter vårt gottfinnande. Om vi följer leveransanvisningar från Kunden sker detta på Kundens risk. Vi är endast ansvariga i enlighet med bestämmelserna i avsnittet "Ansvarsbegränsning" i dessa villkor.
 2. Även vid frakt betald leverans övergår risken för oavsiktlig skada eller förlust på Kunden så snart varorna lämnas till leverans eller hämtas. Om avsändning eller mottagande försenas på begäran av kunden eller av skäl som kan hänföras till kunden, övergår risken vid meddelande från oss om beredskap för avsändning.
 3. Avtal som ingåtts mellan oss och Kunden avseende kostnader för transport och försäkring av varorna utgör rena kostnadsbestämmelser och har ingen inverkan på riskövergången.

VII. Betalningsvillkor

 1. I avsaknad av överenskommelse om motsatsen förfaller våra fakturor utan avdrag av något slag, i SEK, och inom fjorton dagar efter leverans av varorna på överenskommen plats och mottagande av faktura. Detta gäller även delleveranser. Avsnitt VIII.5 i dessa villkor påverkas inte.
 2. Kredit för växlar och checkar är föremål för mottagande av betalning, med värdedatering den dag motvärdet är tillgängligt för förfogande av oss, och efter avdrag för kostnader som diskontering, bank- och räkningsavgifter.
 3. Kunden har rätt att kvitta motkrav endast i den mån det finns obestridda eller lagligt fastställda betalningsanspråk.
 4. Kunden har en innehållsrätt endast om motkrav avser samma rättsförhållande.
 5. Om omständigheter uppstår som avsevärt kan försämra Kundens kreditvärdighet, har vi rätt att kräva omedelbar betalning av äventyrade restfordringar även i händelse av att checkar har accepterats. Under ovannämnda omständigheter kommer vi också att ha rätt att kräva förskottsbetalning eller tillhandahållande av säkerheter innan vi gör utestående leveranser mot vilka motprestationer äventyras och att häva berörda kontrakt efter en rimlig frist eller kräva ersättning för utebliven prestation om motprestationen inte är säkrad.

VIII. Äganderättsförbehåll

 1. De levererade varorna förblir vår egendom fram till fullgörandet av alla krav mot Kunden som är skyldiga oss under affärsrelationen, oavsett om de härrör från tidigare eller efterföljande leveranser, inklusive ränta och kostnader för eventuell rättslig förföljelse. Detta gäller även om enskilda fordringar eller alla fordringar från oss finns inkluderade på ett öppet konto och saldot är löst och accepterat. Äganderättsförbehåll säkerställer också skulder som ensidigt fastställts av konkursförvaltaren under fullgörandevalet.
 2. Varor som omfattas av äganderättsförbehåll kan säljas vidare av kunden till tredje part eller på annat sätt användas i den normala affärsverksamheten förutsatt att kunden inte är i försummelse och inga omständigheter är uppenbara som kan innebära att detta skulle äventyra våra anspråk. Vid återförsäljning är Kunden i sin tur skyldig att förbehålla sig äganderättsförbehåll mot sina kunder till dess att dess krav är reglerade. För att säkra alla våra anspråk gentemot kunden är alla rättigheter och anspråk som följer av nyttjande av varorna härmed redan överlåtna till oss. På begäran av oss är Kunden skyldig att ge oss en lämplig överlåtelsedeklaration. Kunden har rätt att driva in sådana fordringar även efter överlåtelse. Vid mottagande av betalning av nämnda fordringar från Kunden är denne skyldig att använda betalningskvittot omedelbart för att reglera vår fordran med det redan förfallna beloppet. Vår befogenhet att själva driva in fordringarna påverkas inte av detta. Vi åtar oss dock att vi inte kommer att driva in fordringarna så länge som Kunden fullgör sina betalningsförpliktelser från den inkomst som den erhållit, den inte är i betalningsförsummelse och i synnerhet ingen ansökan har gjorts om anstiftan av insolvens förfaranden mot Kundens tillgångar och betalningsstopp har inte skett. Om så är fallet har vi rätt att kräva att Kunden yppar till oss de överlåtna fordringarna och gäldenärerna på sådana fordringar, tillhandahåller all information som behövs för indrivningen, överlämnar tillhörande handlingar och underrättar gäldenärerna om överlåtelsen.
 3. Om realisationsvärdet på de värdepapper som finns för oss överstiger värdet på de säkrade fordringarna med mer än 20 %, är vi skyldiga på begäran av kunden att frigöra värdepapper efter eget val i denna utsträckning.
 4. I fallet med beslag eller beslag av varor som är föremål för äganderättsförbehåll eller andra förfoganden eller angrepp från tredje part på våra rättigheter, måste Kunden omedelbart meddela oss och i samförstånd med oss vidta alla nödvändiga åtgärder för att avvärja faran. I den utsträckning det är lämpligt för att skydda de varor som omfattas av äganderättsförbehåll, måste Kunden på begäran av oss överlåta anspråk till oss. Kunden är skyldig att ersätta oss för alla skador och kostnader - inklusive rättegångskostnader och rättegångskostnader - som ådras oss för ingripandeåtgärder mot tredje parts kvarstad.
 5. Kunden måste säkerställa säker och korrekt förvaring av föremål som vi har äganderätt eller gemensam äganderätt till och måste försäkra dem på egen bekostnad mot stöld, brand och annan egendomsskada.
 6. Vi har rätt att kräva att föremål som tillhör oss överlämnas när som helst och i synnerhet att hävda rätten till segregering eller överlåtelse av fordran för motprestation i insolvensförfaranden om kundens fullgörande av våra anspråk äventyras, särskilt om ett insolvensförfarande inleds mot dess tillgångar eller om dess ekonomiska förhållanden avsevärt försämras.
 7. Om, i ett främmande destinationsland, äganderättsförbehållet är ineffektivt eller inte effektivt i avsedd utsträckning, måste Kunden på begäran samarbeta vid tillhandahållandet av värdepapper vars verkan kommer så nära som möjligt ett sådant äganderättsförbehåll.< /li>
 8. IX. Ansvar för felVaror som tillhandahålls av oss måste noggrant undersökas av kunden för att fastställa defekter vad gäller identitet, kvantitet och kvalitet. Om några igenkännbara defekter hittas måste de rapporteras till oss skriftligen utan dröjsmål, annars utesluts alla garantianspråk för erkända eller återställbara defekter.
 9. I den mån defekter rapporteras till oss i tid har kunden rätt att begära efterleverans, utbyte av defekta varor eller avlägsnande av defekten. Om varorna har sålts vidare har kunden rätt att bestämma hur den korrigerande åtgärden ska vidtas, annars beslutas lämplig åtgärd av oss. Kunden uppmanas att omedelbart informera oss om eventuella klagomål som mottagits från kunder i det fall det visar sig vara möjligt att hävda garantianspråk mot oss. Rapporten om reklamationen måste lämnas in så specificerat som möjligt för att få en tydlig bild av defekten och för att vidta lämpliga korrigerande åtgärder. Om det är rimligt. Innan någon överenskommelse med sin köpare ingås, ska kunden invänta vår kommentar, särskilt om huruvida det sätt för uppgörelse som köparen begärt är rimligt för oss.
 10. Visade, nödvändiga kostnader som uppstår för kunden för transport, arbetskraft etc. till följd av de defekta varorna kommer att bäras av oss.
 11. Kundens lagliga rättigheter för nedsättning av köpeskillingen eller hävning av kontraktet eller gottgörelse istället för fullgörande av kontraktet (senast nämnt i enlighet med Lit. XI i detta kontrakt) förblir opåverkade av de föregående bestämmelserna om deras juridiska krav är uppfyllt. Kunden har inte rätt till ytterligare anspråk på grund av de defekta varorna.
 12. Defekt i kvalitet - i termer av sek. 1 - föreligger om varan vid tidpunkten för överlämnandet för leveransändamål från vårt lager inte uppfyller den kvalitetsstandard som anges i produktbeskrivningar, annons etc. gällande vid köptillfället eller om varan vid den tidpunkten inte uppfyller förväntad kvalitet för denna typ av artikel. Ringa avvikelse kommer inte i beaktande. Detta gäller på motsvarande sätt för ringa defekter vad gäller identitet eller kvantitet.
 13. Vi påpekar regelbundet i våra produktbeskrivningar att varaktigheten av funktion/drift av de av oss levererade pumparna med hänsyn till produktens specifika ändamål och den stora variationen av de transporterade materialen i stor utsträckning beror på vägen och användningstid och att detta kan leda till att vissa delar slits ut och att delarna måste bytas ut med kortare eller längre intervall. Kunden måste informera sin kund om detta. Han ska i synnerhet överlämna den senaste upplagan av kundinformationen från Tsurumi till sina kunder vid den relevanta tidpunkten och hänvisa sina kunder till Tsurumis webbplats och applikationsrapporterna som visas där.
 14. Kundens anspråk baserat på defekter ska vara föremål för en preskriptionstid på ett år efter leveransdatum till kunden.
 15. Om vi undantagsvis beviljat en garanti för kvalitet eller hållbarhet till kunden, med förbehåll för andra bestämmelser, har han rätt att begära avhjälpande av ett fel som uppstått inom garantiperioden (se nedan) utan kostnad. Detta gäller även om krav som grundar sig på brister enligt ovanstående bestämmelser inte föreligger eller har upphört att existera. Funktionsstörningar som orsakats av kundens driftfel omfattas inte av garantin. I avsaknad av en överenskommelse om motsatsen ingår inte andra krav än de ovan nämnda rättsmedel i garantin. Typen av botemedel (byte eller reparation) är vårt beslut. Anspråken ska vara föremål för en preskriptionstid på tre månader efter utgången av garantiperioden men inte före utgången av garantitiden (se IX. 7). I tveksamma fall ska garantitiden anses vara lika med garantitiden.

X. Produktansvar

 1. Kunden kommer att stödja oss på alla rimliga sätt i att försvara oss mot produktansvarsanspråk.
 2. Kunden kommer att meddela oss omedelbart om eventuella skadeanspråk eller andra ovanliga omständigheter i samband med våra produkter.

XI. Ansvarsbegränsning

 1. Anspråk på ersättning för skada eller förlust av något slag (skadeståndsgrundande handlingar eller intrång i huvudsakliga eller oförutsedda skyldigheter eller av förpliktelser före kontrakt i den utsträckning som inte redan har kränkts innan dessa Allmänna affärsvillkor införlivades i avtalet eller av postkontraktuella förpliktelser etc.) får åberopas mot oss endast vid uppsåt eller grov oaktsamhet. kontraktets karaktär, i händelse av en garanti för kvalitet och för skador som orsakats av skada på liv, kropp och fysisk hälsa baserad på en uppsåtlig eller försumlig försummelse av plikten av en lagstadgad representant eller anställd hos Tsurumi. Även om vi är generellt ansvariga i enlighet med ovanstående, gäller detta - förutom i fallet med förkontraktuella förpliktelser som redan har brutits före införlivandet av de allmänna affärsvillkoren - endast för typiska förutsebara skador eller förluster. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även det personliga ansvaret för våra anställda och juridiska ombud.
 2. Tsurumi kommer att tillhandahålla standardreservdelar till rimliga priser under en period av sju år. Ingen rätt att leverera med sådana delar gäller efter denna tid.

XII. Tillämplig lag

 1. Alla rättsliga förhållanden mellan kunden och oss regleras uteslutande av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för Haagkonventionen om internationell försäljning av varor.

XIII. Medling och jurisdiktion

 1. Om det på grundval av ett avtal som ingåtts på grundval av dessa Allmänna Villkor skulle komma till en meningsskiljaktighet mellan två parter, oavsett den rättsliga grunden, är båda parter skyldiga att vidta rättsliga åtgärder endast om en Medlingsförfarandet mellan de två parterna förklarades skriftligen misslyckat av medlaren eller av en av de två berörda parterna. Rätten att väcka talan om ett tillfälligt rättsskydd utan ett medlingsförfarande förblir opåverkad. Dessutom kan var och en av de två parterna gå till lag omedelbart om motparten inte kommer överens om genomförandet av ett medlingsförfarande inom sex arbetsdagar.
 2. Inledandet och genomförandet av ett medlingsförfarande baseras på reglerna i gwmk Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V., Briennerstraße 9, 80333 München (gwmk).
 3. På begäran av en av parterna rekommenderas medlaren av gwmk. Har någon av parterna begärt att en medlare ska utses, krävs inte den andra partens samtycke. Utmaningen av den medlare som utnämnts av gwmk är endast möjlig av viktiga skäl.
 4. Den enda jurisdiktionen för alla rättsliga åtgärder som direkt eller indirekt hänför sig till avtalsförhållandet är Düsseldorf. Vi har också rätt att driva anspråk mot kunden i dess allmänna jurisdiktion.

XIV. Övrigt

 1. Platsen för framförandet är Düsseldorf.
 2. I den mån de levererade varorna är föremål för tyska, europeiska och/eller amerikanska kontroller, kommer kunden att vid export av produkterna följa tillämpliga exportbestämmelser. Om leveranser på kundens begäran görs tullfria, är kunden ansvarig gentemot oss för eventuella efterföljande krav från tullmyndigheterna.