8 km tunnel avvattning

Bilder

I ett stort kraftverksprojekt i Chile borrades 70 km tunnlar runt Anderna. Tunneldrivningen var uppdelad i huvudtunnlar och mindre försörjningstunnlar. En av de senare byggdes med en total längd på mer än 8 km i syfte att ge åtkomst till huvudtunnelområdet. Under byggandet av denna försörjningstunnel var man tvungen att avlägsna mycket vatten över en lång sträcka.

Entreprenad
Tsurumi Europas ingenjörsteam

Tsurumi support
Ingenjörer på plats, utbildning av lokala specialister samt utveckling av koncept för avvattning.

Problem

Försörjningstunneln var mindre till dimensionerna, vilket innebar att utrymmet var mycket begränsat och inte medgav konventionell avvattning genom installation av flera bassänger och pumpstationer. Dessutom gjorde den pågående trafiken med lastbilar, grävmaskiner och schaktmaskiner det lilla tillgängliga utrymmet ännu mindre.

Lösning

Tsurumis ingenjörsteam bedömde situationen på plats och föreslog en lösning med torra installerade pumpar i seriell anslutning på olika avstånd. Installationen fästes dessutom på tunnelväggarna för att spara så mycket utrymme som möjligt. Varje installerad pump klarade av att transportera dräneringsvatten över en sträcka på 4 km.

Specifikation LH


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.